TANIMLAR 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

SPORKONYA : www.sporkonya.com.tr  adresinde bulunan SPORKONYA’yı, 

ATOMEDYA : Aşkan Mah. Yaka Cad. No:71/1 Meram/KONYA adresinde bulunan ATOMEDYA LTD. ŞTİ.’yi,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

VERİ SORUMLUSU 

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, kursiyer, stajyer, katılımcı, ziyaretçi, desteklenen, fark yaratan, program ortağı ve/veya proje çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ATOMEDYA tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 

Doğru ve gerektiğinde güncel 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için 

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

kurallarına uygun bir şekilde SPORKONYA’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. 

SPORKONYA’nın faaliyetleri; 

Online Spor

Parkur Konya

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, SPORKONYA’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, proje yöneticileri/çalışanları, ATOMEDYA yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, SPORKONYA tarafından

Başvuru/Kayıt Formları 

SPORKONYA Web Sitesi iletişim formları 

SPORKONYA Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları 

İş Başvuru Formları 

Gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak SPORKONYA’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusu ATOMEDYA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili ATOMEDYA’ya mail olarak bilgi@atomedya.com.tr e-posta adresine başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ATOMEDYA Aşkan Mah. Yaka Cad. No:71/1 Meram/KONYA, adresine ulaştırmanız gerekmektedir.